Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn led dây Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn LED dây Việt Hàn được đo kiểm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 10885-2-1:2015. Đèn led…

Xem chi tiết